Regulamin konkursu

"Otwórz się na zielone"

§1 Postanowienie ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa:

  • Zasady i warunki organizacji konkursu „Otwórz się na zielone” (dalej: „Konkurs”);

  • tryb powoływania i pracy Komisji Konkursowej;

  • warunki uczestnictwa oraz przyznawania nagród w Konkursie.

 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest „Ewesa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000873203; NIP: 5842799590, REGON: 38770801200000 (dalej „Organizator”).

 3. Konkurs jest organizowany na zlecenie „HJ Heinz Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Pudliszkach, Krobia 63-840, ul. Fabryczna 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000491355; NIP: 6961001802, REGON 41022815400000 (dalej „Zleceniodawca”).

 4. Partnerem konkursu jest Fundacja Aeris Futuro z siedzibą w Krakowie, przy Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście pod numerem 0000251803, o numerach NIP 945-205-33-76 i REGON: 120209543 (dalej „Partner”).

 5. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu internetowego www.pudliszki-otworzsienazielone.pl od dnia 5 lutego 2022 r. do dnia 6 marca 2022 r. (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

 6. Konkurs nie jest grą hazardowa w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020 nr 2094 t.j.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 7. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.

 8. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym odbioru Nagrody. Oznacza także, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.

 9. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i przebieg Konkursu, w tym za wydanie Nagród i postępowanie reklamacyjne.

§2 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Partnera i Zleceniodawcy. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem, Zleceniodawcą lub Partnerem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.

 3. Organizator jest uprawniony do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu Nagrody, jeśli nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie lub też w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, iż tekst lub zdjęcie zamieszczone przez Uczestnika w wykonaniu Zadania Konkursowego naruszają prawa osób trzecich lub też naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 4. Aby wziąć udział w Konkursie należy kupić co najmniej dwa dowolne gotowe dania marki Pudliszki podczas jednych zakupów, zarejestrować dowód zakupu, na którym będą widniały co najmniej dwa zakupione gotowe dania marki Pudliszki na stronie internetowej www.pudliszki-otworzsienazielone.pl, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i w formie graficznej odpowiedzieć na pytanie konkursowe – „Jak ty otwierasz się na zielone?” (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”). Dodatkowo konieczne jest podanie swojego imienia, nazwiska adresu e-mail, numeru telefonu oraz zaakceptowanie wymaganych zgód.

 5. Na dowodzie zakupu mogą znajdować się również inne zakupione produkty.

 6. Pytanie konkursowe dotyczy tego w jaki sposób Uczestnik „otwiera się na zielone”, w znaczeniu – zmienia swój styl życia, jakie pozytywne czynności podejmuje wobec innych osób i środowiska, je więcej warzyw (np. dania warzywne Pudliszki).

 7. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do stworzonej wypowiedzi lub grafiki (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 8. W czasie trwania Konkursu, określonym w § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu, Uczestnik może przesłać nieograniczoną ilość Zgłoszeń Konkursowych, z tym zastrzeżeniem, że jeden dowód zakupu może zostać zarejestrowany tylko raz.

 9. Zabronione jest przesyłanie przez Uczestników jakichkolwiek Zgłoszeń Konkursowych, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zabronione jest przesyłanie przez Użytkowników materiałów ukazujących spożycie alkoholu, palenie papierosów oraz zażywanie innych substancji odurzających. Zgłoszenia Konkursowe zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu.

 10. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wycofanie z Konkursu skutkuje tym, iż Zgłoszenia Konkursowe Uczestnika nie są brane pod uwagę przy wyborze zwycięzców.

 11. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską;

  2. wprowadzenie do obrotu;

  3. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  4. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

  5. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  6. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.

 12. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.

 13. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy. Uczestnik zobowiązuje się do powstrzymania od korzystania z osobistych praw majątkowych, o których mowa w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności nie będzie sobie rościł prawa do bycia wskazanym jako autor Zgłoszenia Konkursowego.

 14. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym.

§3 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Zwycięskie Zgłoszenia Konkursowe zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową.

 2. Komisja Konkursowa powołana w składzie trzyosobowym przez Organizatora wybierze 300 najbardziej kreatywnych Zgłoszeń Konkursowych spośród wszystkich. Przy ich wyborze Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność oraz kreatywność przy wykonaniu Zadania Konkursowego, zgodnie z zasadami opisanymi w §4 Regulaminu.

 3. Decyzja Komisji Konkursowych zapada jednomyślnie.

 4. Wybieranie zwycięskich Zgłoszeń Konkursowych będzie podzielone na dwa etapy:

  1. każdego dnia trwania Konkursu zostanie wyłonionych 10 Zwycięzców, których nazwiska zostaną ogłoszone w ciągu następnych dwóch dni roboczych (łącznie 300);

  2. pośród Zwycięzców dziennych zostanie wyłoniony 1 Zwycięzca tygodniowy, którego nazwisko zostanie ogłoszone w każdy wtorek o 18:00 (łącznie 4).

 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS). Szczegóły dotyczące odbioru Nagrody zostaną przesłane drogą mailową na adres mailowy wskazany przy Zgłoszeniu Konkursowym.
 6. Wybrane prace konkursowe zostaną udostępnione anonimowo na stronie internetowej www.pudliszki-otworzsienazielone.pl.

 7. Z prac Komisji Konkursowych zostaną sporządzone protokoły.

 8. Komisja Konkursowa zapewnia prawidłową organizację i przebieg Konkursu, w szczególności ocenia prawidłowość zgłoszeń do Konkursu oraz dokonuje wyboru Zwycięzców Konkursu, jak również rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Uczestników Konkursu.

§4 NAGRODY W KONKURSIE

 1. W Konkursie przewidziane są następujące Nagrody:

  1. patronat nad 300 drzewami, nazwanymi przez Zwycięzców Konkursu, które zostaną zasadzone przez Organizatora we współpracy z Partnerem, zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminem, o wartości 27,92 zł brutto każde, łącznie 8.376,00 zł brutto;

  2. 300 voucherów na miesięczną subskrypcję do Storytel, o wartości 33,15 zł brutto każdy, łącznie 9.945,00 zł brutto;

  3. 4 hulajnogi elektryczne marki Fiat o wartości 1.411,60 zł brutto każda, łącznie 5.646,40 zł brutto.

 2. Zdjęcia nagród przedstawione w materiałach informacyjnych są jedynie poglądowe. Zdjęcie nagrody wskazanej w ust. 1 lit. c) nie zawiera logo producenta, które znajdzie się na Nagrodzie.

 3. Codziennie zostanie wyłonionych 10 zwycięskich Zgłoszeń Konkursowych, których autorzy otrzymają nagrody przewidziane w ust. 1 lit. a) i b).

 4. Co tydzień spośród zwycięskich Zgłoszeń Konkursowych, o których mowa w ust. 3 zostanie wyłoniony Zwycięzca Konkursu, który otrzyma nagrodę przewidzianą w ust. 1 lit. c).

 5. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości Nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną Nagrodę.

 6. W przypadku konieczności uiszczenia przez Organizatora podatku dochodowego od osób fizycznych, do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglonej do pełnej złotówki. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

 7. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.

§5 NAGRODA W POSTACI DRZEWA NAZWANEGO PRZEZ ZWYCIĘZCĘ

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają możliwość nazwania drzewa, które zostanie posadzone przez Organizatora we współpracy z Partnerem. Drzewo może zostać nazwane imieniem, nazwiskiem, imieniem i nazwiskiem bądź pseudonimem/ ksywą Zwycięzcy Konkursu, a decyzja należy do Zwycięzcy Konkursu.

 2. Zabronione jest nazwanie drzewa w sposób wulgarny, naruszający dobre obyczaje, propagujący przemoc, dyskryminujący, odwołujący się do polityki i religii.

 3. Planowane są nasadzenia drzew liściastych. Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu drogą mailową, jaki gatunek drzewa zostanie przez niego nazwany.

 4. Sadzenie drzew przewidziane jest w okresie wiosennym – od marca do maja 2022 r., jednakże wyznaczenie dokładnego terminu uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych.

 5. Drzewa zostaną zasadzone na terenie stanowiącym własność Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” (ul. Zielona 27, 90-602 Łódź), położonym w gminie Przedbórz, województwo łódzkie (geoportal.gov.pl: 101211_5.0020.155). Zwycięzca nie ma możliwości wyboru dokładnej lokalizacji drzewa.

 6. Posadzone drzewa pozostają własnością właściciela gruntu, na którym zostaną zasadzone. Partner zobowiązuje się do zasadzenia drzew i ich pielęgnacji oraz zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby posadzone drzewa przetrwały co najmniej 10 lat od momentu posadzenia.

 7. Z zastrzeżeniem obowiązków Partnera, o których mowa w pkt 6, ani Partner, ani Organizator nie odpowiadają za stan drzew po ich posadzeniu, o ile ulegną one zniszczeniu przez czynniki niezależne np. atmosferyczne, albo zwierzynę.

 8. Zwycięzca Konkursu nabywa uprawnienie jedynie do nazwania drzewa swoimi danymi. Nie przysługują mu inne uprawnienia do posadzonego drzewa.

 9. Przy każdym drzewie zostanie umieszczona tabliczka z danymi Zwycięzcy Konkursu.

 10. Po posadzeniu drzew, każdy Zwycięzca Konkursu otrzyma kod, dzięki któremu na wirtualnej mapie będzie mógł wyszukać lokalizację drzewa nazwanego jego danymi.

 11. Wirtualna mapa, w której zawarte będą współrzędne drzewa oraz informacje o nim zostanie udostępniona w terminie 15 czerwca 2022 r. Zwycięzca zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową.

§6 ZASADY UZYSKANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Organizator w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, skontaktuje się drogą mailową ze Zwycięzcą Konkursu, celem uzyskania danych wskazanych w ust. 3.

 2. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy:

  1. odmówi jej przyjęcia;

  2. kontakt ze Zwycięzcą Konkursu nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu;

  3. nie spełni warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody;

  4. nie poda danych osobowych wskazanych w ust. 3 lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 3. W przypadku konieczności uiszczenia przez Organizatora podatku dochodowego od osób fizycznych, przed odbiorem Nagrody, Zwycięzcy Konkursu są zobligowani do wypełnienia oświadczenia niezbędnego do celów podatkowych i odesłania go do Organizatora poprzez wskazany adres e-mail. Oświadczenie wymaga podania następujących informacji: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numer PESEL/NIP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu odbioru Nagrody. Zwycięzca Konkursu może zabezpieczyć plik hasłem, które przekaże uzgodnionym z Organizatorem kanałem komunikacji.

 4. W przypadku niepodania danych osobowych wskazanych w ust. 3 lub w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Organizator może zdecydować o przepadku Nagrody. Przepadek Nagrody może nastąpić również w sytuacji, gdy okaże się, że Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie.

 5. Nagrody w postaci kart podarunkowych zostaną wysłane na adres mailowy Zwycięzców Konkursu.

 6. Przekazanie Nagrody w postaci hulajnogi nastąpi za pośrednictwem kurierem. Termin wysyłki Nagrody to 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora danych Zwycięzców Konkursu.

 7. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

§7 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu e-mail.

 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności:

  1. w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod inną osobę;

  2. w przypadku gdy Uczestnik zamieszcza treści niezgodne z obowiązującym prawem (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

  3. w przypadku gdy Uczestnik ingeruje w mechanizm działania Konkursu, podejmuje próby wpływania na wyniki Konkursu lub narusza warunki Regulaminu lub zasad fair play;

  4. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika Nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów i przeglądarek.

§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tematem „Konkurs otwórz się na zielone”.

 2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Decyzja Komisji Konkursowej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie do innych organów Organizatora. Pozostaje to bez wpływu na prawo Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu roszczeń w postępowaniu sądowym.

 3. Reklamacje można wnosić w czasie Trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. W przypadku reklamacji składanej przez Zwycięzcę Konkursu termin na zgłoszenie reklamacji wynosi 7 dni roboczych od chwili odebrania Nagrody lub od chwili, gdy powinna ona zostać najpóźniej doręczona. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane i uwzględniane.

 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, z której była zgłoszona reklamacja.

§9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz innych osób, których dane zostaną utrwalone na Zgłoszeniu Konkursowym, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Administratorem danych osobowych jest Zleceniodawca (dalej także jako: „Administrator Danych”). Organizator i Partner przetwarzają dane osobowe jako podmioty przetwarzające w rozumieniu RODO.

 3. Z Administratorem Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 4. Dane i cele ich przetwarzania:

  1. Zleceniodawca i Organizator będą przetwarzali następujące dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców: dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i adresu mailowego Uczestnika, wizerunku Uczestnika, wizerunku osób trzecich utrwalonego na Zgłoszeniu Konkursowym oraz innych danych osobowych utrwalonych na tym Zgłoszeniu Konkursowym, i dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. na podstawie zgody Uczestnika Konkursu oraz zgody każdej z osób trzecich, których wizerunek został utrwalony na Zgłoszeniu Konkursowym. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, którym jest rozpatrywanie i obrona ewentualnych roszczeń zgłoszonych w związku z prowadzonym konkursem (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Dane osobowe, o których mowa w niniejszym ustępie będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji. Po tym czasie, o ile Zgłoszenie Konkursowe nie będzie wykorzystywane w innych celach, o których mowa w niniejszym Regulaminie, dane te zostaną usunięte.

  2. Zleceniodawca i Organizator będą przetwarzali następujące dane osobowe w celu wydania Nagrody w Konkursie: dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu mailowego Uczestnika oraz adresu Zwycięzcy Konkursu, i dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. na podstawie zgody Zwycięzcy i są zbierane wyłącznie w celu. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, którym jest rozpatrywanie i obrona ewentualnych roszczeń zgłoszonych w związku z prowadzonym konkursem (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Dane osobowe, o których mowa w niniejszym ustępie będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji. Po tym czasie dane te zostaną usunięte.

  3. Zgłoszenia Konkursowe, a co za tym idzie dane osobowe w postaci wizerunku Uczestnika, wizerunku osób trzecich utrwalonego na Zgłoszeniu Konkursowym oraz innych danych osobowych utrwalonych na tym Zgłoszeniu Konkursowym mogą być wykorzystywane przez Zleceniodawcę oraz Organizatora w celach związanych z promocją działalności Zleceniodawcy, w następujący sposób:

   • przez publikację Zgłoszenia Konkursowego na profilach Zleceniodawcy w mediach społecznościowych – na portalu Facebook, Youtube,

   • przez publikację Zgłoszenia Konkursowego na innych stronach internetowych Zleceniodawcy,

   • przez publikację Zgłoszenia Konkursowego w innych materiałach promocyjnych Zleceniodawcy, np. w prezentacjach wykorzystywanych przez Zleceniodawcę na wydarzeniach, konferencjach organizowanych przez Zleceniodawcę.

  4. Wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowego i przetwarzanie utrwalonych w nim danych osobowych (w tym wizerunku) odbywa się na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. zgody Uczestnika Konkursu oraz zgody każdej z osób trzecich, których wizerunek został utrwalony na Zgłoszeniu Konkursowym. Dane osobowe, o których mowa w niniejszym ustępie będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, czyli 6 marca 2022.

  5. Zleceniodawca i Organizator będą przetwarzali następujące dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z mogących mieć zastosowanie przepisów podatkowych: dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numer PESEL/NIP,na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane te są przechowywane przez okres 5 lat kalendarzowych po roku zakończenia konkursu. Podanie danych niezbędnych do rozliczenia podatku jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody, w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych;

  6. Dane osobowe, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, które zostaną umieszczone na tabliczce, o której mowa w § 5 ust. 9, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO przez okres wskazany w § 5 lub do momentu zniszczenia tabliczki, o której mowa w § 5 lub do momentu cofnięcia zgody przez Uczestnika Konkursu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 5. Wyrażenie zgody następuje przy przesłaniu Zgłoszenia Konkursowego, poprzez odznaczenie odpowiednich opcji widocznych przy zgłoszeniu. Wyrażenie zgody w celu, o którym mowa w ust. 4 e. powyżej następuje przez podanie odpowiednich danych do umieszczenia na tabliczce.

 6. Jeśli w Zgłoszeniu Konkursowym utrwalone zostały wizerunek lub inne dane osobowe osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, takie Zgłoszenie może zostać przesłane przez Uczestnika Konkursu pod warunkiem, że opiekun lub opiekunowie prawni tej osoby zapoznali się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunku lub innych danych osobowych tej osoby w Zgłoszeniu Konkursowym. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapewnienia, że opiekun/opiekunowie prawni osoby, której wizerunek lub inne dane osobowe zostały utrwalone w jego Zgłoszeniu Konkursowym zapoznały się z Regulaminem niniejszego Konkursu oraz wyraziły zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

 7. Jeśli w Zgłoszeniu Konkursowym utrwalone zostały wizerunek lub inne dane osobowe osoby trzeciej innej niż określona w ust. 6 powyżej, takie Zgłoszenie może zostać przesłane przez Uczestnika Konkursu pod warunkiem, że dana osoba trzecia zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyraziła zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku lub innych danych osobowych w Zgłoszeniu Konkursowym. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapewnienia, że osoba trzecia, której wizerunek lub inne dane osobowe zostały utrwalone w Zgłoszeniu Konkursowym zapoznała się z Regulaminem niniejszego Konkursu oraz wyraziła zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

 8. Na każde żądanie Zleceniodawcy lub Organizatora, Uczestnik wykaże, że osoby, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, udzieliły zgód, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zleceniodawcę lub Organizatora.

 9. Zleceniodawca i Organizator zastrzegają, że wykorzystywane na sposoby opisane w ust. 4 lit. c. powyżej będą jedynie wybrane Zgłoszenia Konkursowe.

 10. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  1. adresaci materiałów promocyjnych, w których umieszczone zostały dane osobowe Uczestnika Konkursu lub osób trzecich,

  2. podmioty świadczące usługi na rzecz Zleceniodawcy i/lub Organizatora w zakresie marketingu, w szczególności tworzenia stron www,

  3. Organizator i Partner,

  4. Meta Platforms Ireland Limited, podmiot zarządzający portalem Facebook,

  5. Google Ireland Limited, podmiot zarządzający portalem Youtube.

 11. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w związku z Konkursem, ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody jest równoważne ze zrezygnowania z udziału w Konkursie, a w przypadku wygranej z przepadku Nagrody. W celu cofnięcia zgody należy wysłać wiadomość na adres korespondencyjny: ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 12. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 9 ust. 4 lit. a., b. i d., jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 13. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Zleceniodawcę i Organizatora, przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych;

  2. prawo do sprostowania (poprawienia);

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;

  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  6. prawo wniesienia sprzeciwu;

  7. prawo do przenoszenia danych osobowych; przy czym prawa te mogą podlegać ograniczeniom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w RODO.

 14. Żądania, o których mowa w niniejszym punkcie należy kierować na adres na adres korespondencyjny: ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zleceniodawca i Organizator stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych. W szczególności zabezpieczają je przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W tym celu zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne i fizyczne.

 15. Dane Osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, w tym do państw niezapewniających odpowiedniego stopnia ochrony. W takim przypadku, Dane Osobowe przekazywane są do podmiotów, które zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, np. przez stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.*

 16. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§10 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Konkursu, Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.

 2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:

  1. udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej;

  2. umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym;

  3. umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.

 5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari.

 6. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

 7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.

 8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., nr 344 t.j.).

 10. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.pudliszki-otworzsienazielone.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator jest uprawniony do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej www.pudliszki-otworzsienazielone.pl

 4. Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej www.pudliszki-otworzsienazielone.pl i kliknięcie akceptacji.

* Odpowiednią decyzję Komisji Europejskiej można znaleźć pod następującym adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uri-serv%3AOJ.L_.2021.199.01.0031.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A199%3ATOC